Dopady profylaktické vakcinace proti HPV infekci na výskyt patologií děložního hrdla / Effect of prophylactic vaccination against HPV infection on the incidence of cervical precancers and cancers

Souhrn:

Infekce lidskými papilomaviry (HPV) způsobuje asi 5 % ze všech lidských karcinomů. V současnosti jsou k dispozici tři profylaktické vakcíny proti HPV infekci: bivalentní Cervarix, kvadrivalentní Gardasil (dříve Silgard) a nonavalentní Gardasil 9. Rozsáhlá vědecká data dokládají jejich významnou účinnost v prevenci rozvoje perzistentní HPV infekce a prekanceróz děložního hrdla. První data navíc dokládají i přímý dopad na snížení incidence invazivních karcinomů děložního hrdla u očkovaných jedinců. Kvadrivalentní a nonavalentní vakcíny jsou dále vysoce efektivní v prevenci kondylomat. Účinnost je nejvyšší proti lézím, které jsou způsobeny vakcinálními genotypy, a nejvyšší efektivity je dosaženo v populaci HPV naivních jedinců. Česká republika patří mezi státy s národním vakcinačním programem, kde je očkování proti HPV hrazeno pro dívky a chlapce ve věku 13–14 let ze zdravotního pojištění. I přesto je setrvalým problémem klesající trend proočkovanosti cílové populace.

Klíčová slova: HPV, očkování, profylaktická HPV vakcína, účinnost, prekanceróza, karcinom děložního hrdla

Summary:

Human papillomavirus (HPV) infection causes about 5% of all human cancers. Three prophylactic vaccines against HPV infection are currently available: the bivalent Cervarix, the quadrivalent Gardasil (formerly Silgard) and the nonavalent Gardasil 9. Extensive scientific data demonstrate their significant efficacy in preventing the development of persistent HPV infection and cervical precancers. In addition, early data also demonstrate a direct impact on reducing the incidence of invasive cervical cancer in vaccinated individuals. Furthermore, quadrivalent and nonavalent vaccines are highly effective in preventing condylomata. Efficacy is highest against lesions that are caused by vaccine genotypes, and the highest efficacy is achieved in the HPV naive population. The Czech Republic is among the countries with a national vaccination programme where HPV vaccination is covered by health insurance for girls and boys aged 13–14 years. Despite this, the declining trend in vaccination coverage of the target population is a persistent problem.

Keywords: HPV, vaccination, prophylactic HPV vaccine, efficacy, precancer lesion, cervical carcinoma

Borek Sehnal,1,2 Jiří Sláma3

¹Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Bulovka

2Nemocnice Neratovice

3Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice